Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

faq og begreber


Skal en publikation afleveres, hvis den også er udgivet på et andet medium? 
Skal en publikation afleveres, hvis den også er udgivet i en anden udgave?
Hvad skal forlag og andre udgivere gøre? 

Jeg har skrevet en bog. Hvordan afleverer jeg?

Jeg har udgivet mine erindringer, men kun til mine nærmeste. Skal jeg pligtaflevere til    jer?

Min bog udkom i forrige uge. Hvorfor kan jeg ikke finde den i jeres base?
Hvad med interne publikationer? 
Hvad med det der bliver fremstillet i udlandet? 
Hvad med det der bliver fremstillet i Danmark til en udenlandsk udgiver? 

Hvad er det for nogle lister, man skal udfylde?

Kan jeg få tilsendt en af de kuverter, jeg ved, man kan få, så det er gratis for mig at    sende til jer?
Hvor gør pligtafleveringsinstitutionerne af materialet? 
Er alle tryk og udgivelser væsentlige? 
Skal specialer og hovedopgaver afleveres? 
Skal Ph.-d. afhandlinger afleveres?
Skal disputatser afleveres?
Hvad skal man gøre, hvis man ikke har fremstillet noget? 
Kan man selv vælge, hvem man afleverer til? 
Hvordan får man et ISBN eller ISSN? 
Skal årsberetninger afleveres? 
Hvad skal kommunerne og regionerne aflevere? 
Skal særtryk af danske publikationer afleveres? 
Hvorfor skal der afleveres 2 eksemplarer? 
Skal edb-programmer afleveres? 
Skal netpublikationer ikke mere anmeldes? 

HVAD BETYDER BEGREBERNE? 

 

Skal en publikation afleveres, hvis den også er udgivet på et andet medium? 

Ja - de betragtes som to forskellige værker, selvom indholdet er det samme. Eksempler kan være en netpublikation og en trykt bog udgivet parallelt, en trykt bog udgivet på cd-rom mv. Udgivelser i punktskrift er også afleveringspligtige, med undtagelse af værker, hvis indhold er en ren mekanisk, ubearbejdet overførsel til punktskrift fra et andet medium. 

 

Skal en publikation afleveres, hvis den også er udgivet i en anden udgave? 

Nye udgaver af udgivne værker skal afleveres, herunder også bogklubudgaver og paperbacks. Nye uforandrede optryk skal ikke afleveres. Det samme værk udgivet i forskellige medieformer skal, med enkelte undtagelser afleveres i alle sine udgivelsesformer. 

 

Hvad skal forlag og andre udgivere gøre? 

Udgivere skal ved bestilling af materialet gøre fremstilleren opmærksom på afleveringspligten, herunder om det er en delproduktion eller den endelige færdiggørelse. Hvis det ikke er muligt at fastslå, hvilken af flere fremstillere, der har afleveringspligten, eller hvis et værk ikke bliver afleveret af fremstilleren, skal udgiveren aflevere. Udgivere med eget trykkeri vil være afleveringspligtige. Hvis udgiveren bor i Danmark og får materialet fremstillet i udlandet, er udgiveren afleveringspligtig. 

 

 

Jeg har skrevet en bog. Hvordan afleverer jeg?

Hvis dit forlag har fået den trykt hos en bogtrykker her i landet, afleverer bogtrykkeren helt automatisk. Har dit forlag fået den trykt i udlandet, skal forlaget selv aflevere. Har du selv trykt/kopieret den, skal du selv aflevere.

 

 

Jeg har udgivet mine erindringer, men kun til mine nærmeste. Skal jeg pligtaflevere til jer?

Nej, udgivelser beregnet til en lukket kreds er ikke afleveringspligtige. Man må dog gerne aflevere alligevel.

 

 

Min bog udkom i forrige uge. Hvorfor kan jeg ikke finde den i jeres base?

Dit forlags bogtrykker afleverer halvårligt bagud, januar og juli, derfor kan den bog, du har fået trykt og udgivet i marts 2009, først findes i vores base omkring oktober/november 2009.

 

 

Hvad med interne publikationer? 

Hvis interne publikationer er dokumenter, som fremstilles som et led i en organisations sagsbehandling, skal de ikke afleveres. Derimod skal årsberetninger og regnskaber, personaleblade, medlemsblade, skoleblade, nyhedsbreve o.l. altid afleveres, idet de typisk spredes uden for virksomheden eller til en bred kreds (f.eks. alle medarbejdere eller alle medlemmer). På samme måde skal håndbøger, virksomhedsplaner, handlingsplaner m.m. afleveres, hvis de spredes til en bred kreds og ikke kun er led i intern sagsbehandling. Værker udgivet på intranet er ikke afleveringspligtige, idet de ikke kan siges at være spredt til almenheden.


 

Hvad med danske materialer, der bliver fremstillet i udlandet? 

Hvis udgiveren bor i Danmark og får materialet fremstillet i udlandet, er udgiveren afleveringspligtig. Hvis udgiveren ikke er bosiddende i Danmark, påhviler afleveringspligten importøren.  


 

Hvad med det der bliver fremstillet i Danmark til en udenlandsk udgiver? 

Det er afleveringspligtigt, hvis det har tilknytning til Danmark, dvs. hvis det er en oversættelse af en dansk forfatter, hvis det omhandler danske forhold, hvis det er på dansk eller f.eks. har en dansk illustrator eller udøvende kunstnere er danske. Hvis det ingen tilknytning har til Danmark, er det ikke afleveringspligtigt.  

 

 

Hvad er det for nogle lister, man skal udfylde?

Et vedlagt stykke papir med afsender/stempel samt angivelse af, hvilken periode afleveringen dækker (eksempelvis: 1. halvår 2009), er tilstrækkeligt.

 

 

Kan jeg få tilsendt en af de kuverter, jeg ved, man kan få, så det er gratis for mig at sende til jer?

Vi har ikke kuverter, men sender gerne en returpakkeseddel, således at portoudgiften betales af os.


 

Hvad gør pligtafleveringsinstitutionerne af materialet? 

Af de to eksemplarer af et værk, som afleveres, opbevares det ene i København og det andet i Århus. Det ene eksemplar er et musealt eksemplar, der skal sikres for fremtiden, og som derfor normalt kun må benyttes på bibliotekets læsesal. Det andet er et reserveeksemplar. Reserveeksemplaret kan normalt udlånes, medmindre de ophavsretlige regler forhindrer det. Materiale i digital form må ikke udlånes, men alene stilles til rådighed for enkeltpersoner til personligt gennemsyn eller studium på Det Kongelige Bibliotek eller Statsbiblioteket. Eksemplarfremstilling i digital form er ikke tilladt og vil heller ikke være mulig. En del af materialet registreres i Nationalbibliografien og i bibliotekernes kataloger. Meget af det afleverede materiale behandles dog summarisk. Det opstilles kun ordnet i bibliotekernes magasiner, således at det kan genfindes.  
Radio- og TV-programmer opbevares i Statens Mediesamling på Statsbiblioteket. Der kan gives adgang til pligtafleverede radio og fjernsynsprogrammer i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser herom. Det betyder i praksis, at pligtafleverede Radio- og TV-programmer kan benyttes af alle på Statsbiblioteket og på Det Kongelige Bibliotek.
Afleverede film opbevares på Det Danske Filminstitut. Film, der har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut, kan under hensyntagen til bevaringsforpligtelsen vederlagsfrit forevises for et betalende publikum som led i instituttets filmkulturelle virksomhed.


 

Er alle tryk og udgivelser væsentlige? 

Pligtafleveringsinstitutionerne anlægger ikke noget kvalitetskrav til materialet. Ingen ved, hvilke udgivelser der om nogle år vil være regnet som interessante, sjældne eller værdifulde.  


 

Skal specialer og hovedopgaver afleveres? 

Nej - de er som regel ikke udgivet eller spredt til almenheden. Hvis et speciale bliver udgivet på et forlag, vil det derimod være afleveringspligtigt.  


 

Skal Ph.-d. afhandlinger afleveres?

Ja - hvis de er udgivet, skal de afleveres.


 

Skal disputatser afleveres?

Ja - for de er udgivet.


 

Hvad skal man gøre, hvis man ikke har fremstillet noget? 

Hvis man har en fremstillingsvirksomhed, men i afleveringsperioden ikke har fremstillet noget afleveringspligtigt, skal man give besked til den relevante pligtafleveringsinstitution. Hvis man helt er ophørt med sin virksomhed, skal man ligeledes give besked. Dette sker ved at indsende en skriftlig erklæring.  


 

Kan man selv vælge, hvem man afleverer til? 

Nej, der er faste retningslinjer. 

Til Det Kongelige Bibliotek skal afleveres: 
* Trykte udgivelser (undtagen aviser) 
* Udgivelser i mikroform 
* Fotografiske udgivelser 
* Udgivelser i punktskrift 
* Kombinerede udgivelser 
* Digitale værker på fysiske medier 

Til Statsbiblioteket skal afleveres: 
* Aviser 
* Fonogrammer 
* Videogrammer  


 

Hvordan får man et ISBN eller ISSN? 

ISBN (International Standard Book Number) tildeles af: 

Dansk BiblioteksCenter 
Dansk ISBN kontor 
ISBN-kontorets hjemmeside 

Postadresse: 
Dansk BiblioteksCenter 
Tempovej 7-11 
2750 Ballerup 
Tlf. 44 86 77 77

ISSN (International Standard Serial Number) tildeles af: 

Det Kongelige Bibliotek 
ISSN Danmark: issn@kb.dk  
ISSN Danmark på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside


Postadresse: 
Det Kongelige Bibliotek 
ISSN Danmark 
Chr. Brygge 8 
1219 København K  
Tlf. 33 47 47 47

 

Skal årsberetninger afleveres? 

Ja.  


 

Hvad skal kommunerne og regionerne aflevere? 

Mange kommuner og regioner fremstiller selv publikationer. Dem der bliver udgivet, det vil sige at eksemplarer bliver spredt blandt almenheden, skal afleveres. Det kan f.eks. være lokalplaner, vejledninger, personaleblade, beretninger, regnskaber o.l. Det samme gælder for de kommunale og regionale institutioner. I det omfang de selv fremstiller publikationer beregnet på udgivelse, skal disse afleveres. Publikationer, som kommuner eller regioner får fremstillet af eksterne bogtrykkere eller andre eksterne producenter, skal afleveres af fremstiller.
Publikationer, som ikke udgives og interne dokumenter, så som mødereferater, arbejdspapirer o.l. beregnet til sagsbehandling m.v., skal ikke afleveres. De skal derimod bevares (arkiveres) i henhold til arkivloven og til Rigsarkivets bevaringsbestemmelser for kommunale og regionale arkivalier og kan afleveres til et offentligt arkiv (Rigsarkivet eller et kommunalt § 7-arkiv).  


 

Skal særtryk af danske publikationer afleveres? 

Særtryk skal ikke afleveres. Særnumre til tidsskrifter skal afleveres.  


 

Hvorfor skal der afleveres to eksemplarer? 

Ved Christiansborgs brand i 1884 var Det Kongelige Bibliotek nær ved også at gå op i flammer. Politikerne besluttede dengang, at pligtafleverede materialer burde opbevares to forskellige steder i landet.  


 

Skal edb-programmer afleveres? 

Edb-programmer er ikke omfattet af pligtafleveringsloven, medmindre et eksemplar af et edb-program udgør en del af et værk af en anden art og udgives sammen med dette. Ikke afleveringspligtige er herefter f.eks. tekstbehandlingsprogrammer, regneark og operativsystemer, mens edb-programmer, der indgår i eller udgives sammen med digitaliserede bøger eller opslagsværker, multimedieværker, computerspil og andre interaktive værker er afleveringspligtige.  


 

Skal netpublikationer ikke mere anmeldes? 

Nej, det skal de ikke. I stedet høster pligtafleveringsbibliotekerne den danske del af Internettet. Nyt i den nye pligtafleveringslov er, at dynamiske netpublikationer er nu også omfattet af loven.  
Se også www.netarkivet.dk, som også indeholder en FAQ.


 

Til top

HVAD BETYDER BEGREBERNE 

Fremstiller: 

Fremstiller er den der står for den tekniske færdiggørelse af en publikation. Afleveringspligten påhviler fremstilleren. Hvis der er tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at pligtaflevering sker - enten ved at de selv sørger for afleveringen, eller ved at de kontrollerer, at deres tekniske leverandør gør det.  


 

Importør: 

Person, institution eller firma der importerer en publikation, der er fremstillet i udlandet og bestemt for det danske marked. Hvis udgiveren ikke er bosiddende her i landet, påhviler afleveringspligten importøren.  


 

Offentligheden: 

Offentligheden (eller almenheden) er en betegnelse for det modsatte af en privat kreds. En privat kreds er her defineret som familien eller den umiddelbare venne- og bekendtskabskreds.  


 

Ophavsmand: 

Forfatter: Person eller institution, som er hovedansvarlig for værkets intellektuelle indhold. Det kan være forfatteren af det skrevne, eller det kan f.eks. være fotograf eller illustrator for et visuelt værk, det kan være komponist, instruktør ved film og video, korttegner mv.  


 

Privat kreds: 

En privat kreds er her defineret som familien eller den umiddelbare venne- og bekendtskabskreds.  


 

Spredt blandt almenheden: 

En publikation anses for at være spredt blandt almenheden, når offentligheden har mulighed for at købe, bestille eller selv hjemtage et eksemplar af et værk (uanset om det er mod betaling eller gratis).  


 

Udgivelse: 

Et værk anses for udgivet, når eksemplarer af værket med ophavsmandens samtykke er bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden. Som udgivelse anses også det forhold, at der med ophavsmandens samtykke tilgår almenheden meddelelse om, at eksemplarer af værket fremstilles og distribueres på bestilling, eller at værket er tilgængeligt i en database, hvorfra brugeren kan hjemtage et eksemplar. Som udgivelse anses endvidere eksemplarspredning blandt almenheden Udgivelse her i landet omfatter tilfælde, hvor eksemplarerne er fremstillet her i landet, og tilfælde, hvor eksemplarerne er fremstillet i udlandet med særligt henblik på spredning her i landet.  


 

Udgiver: 

Institutionen eller personen, der er ansvarlig for værkets udgivelse, f.eks. et forlag, en institution, en kommune, et firma eller en forening.