Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

pligtaflevering af radio og fjernsynsprogrammer


Siden 2005 er danske radio- og fjernsynsprogrammer blevet omfattet af pligtafleveringsloven. Den hidtidige indsamling af radio- og fjernsynsprogrammer bygger på frivillige aftaler mellem Danmarks Radio og TV 2 samt lokale radio/tv-stationer og Statens Mediesamling.

Siden oprettelsen af Statens Mediesamling i 1987 er der etableret nye radio- og fjernsynskanaler rettet mod et dansk publikum. Det er forventningen, at der i de kommende år kommer endnu flere sådanne kanaler. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt at ændre grundlaget for den nuværende indsamling og i stedet fastsætte i pligtafleveringsloven, hvad der skal indsamles og bevares i offentligt regi.

Udgangspunktet er, at alle danske radio- og fjernsynsprogrammer skal afleveres til en pligtafleveringsinstitution (Statens Mediesamling). 


Danske programmer


Et radio- eller fjernsynsprogram anses for at være dansk, når det udsendes af et radio- eller fjernsynsforetagende, der er omfattet af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, eller det udsendes af et radio- eller fjernsynsforetagende hjemmehørende uden for Danmark, og hvor programmet er rettet til et publikum i Danmark. Herved sikres, at også udenlandske foretagender, såsom TV 3, der er hjemmehørende i England, og som derfor ikke er omfattet af den danske radio- og fjernsynslov, bliver omfattet af pligtafleveringsordningen.


Afgrænsning af afleveringspligten


Kulturministeren fastsætter nærmere regler om afgrænsningen af, hvilke radio- og fjernsynsprogrammer der er omfattet af afleveringspligten.

For så vidt angår landsdækkende radio- og fjernsynsprogrammer gøres afleveringspligten kun gældende i fuldt omfang, når der er tale om landsdækkende radio- og fjernsynsstationer med en væsentlig egenproduktion. Med landsdækkende radio- og fjernsynsstationer menes radio- og fjernsynsstationer, hvis målgruppe er befolkningen i hele landet, uanset om man i enkelte områder eller regioner af tekniske grunde ikke er i stand til at modtage programmerne. 

Herved vil radio- og fjernsynsstationer, der stort set udelukkende udsender allerede udgivet musik og programindhold af udenlandsk oprindelse, fx udenlandske biograffilm og tv-serier, ikke blive omfattet af den fulde indsamling. Disse stationers programmer indsamles selektivt med henblik på etablering af et repræsentativt udvalg af programmer til forskningsformål. 

Regionale radio- og fjernsynsprogrammer indsamles selektivt og således, at der kun fuldt ud indsamles 3 regionale radio- og tv-kanaler - fra henholdsvis hovedstadsområdet, en større provinsby og en landregion. Fra de øvrige regionale radio- og fjernsynsforetagender indsamles der årligt kun programmer fra en begrænset periode.

Lokale radio- og fjernsynsforetagenders programmer indsamles årligt kun fra en begrænset periode.

Abonnementsfjernsyn filmkanaler, musikkanalers og lignende foretagenders programmer skal kun afleveres efter påkrav. 


Redaktion


Det kan ske ændringer i, hvilke radio- og tv-udsendelser der skal optages, herunder om der skal ske fuld eller delvis optagelsesdækning. Sådanne ændringer som følge af tilkomst af nye stationer og lukning af eksisterende kræver ikke løbende tilpasning af bekendtgørelsen. Kulturministeren udpeger en redaktion med repræsentanter for berørte institutioner, der skal rådgive Statens Mediesamling med hensyn til udvælgelsen af programmer.